Regulamin - Lycamobile (2023)

Ogólne warunki handlowe:

Niniejsze ogólne warunki opisują prawa i obowiązki Lycamobile Deutschland GmbH i jej klientów dotyczące dostawy, warunków korzystania z produktów i usług.

(Video) Jak zarabiać w Internecie nawet 32 zł w 2H - Klub Kantar [Prosty Sposób]

 1. Wstęp i definicje

  Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z usług Lycamobile Europe Limited („Lycamobile”) z siedzibą we Frankfurcie i którzy mieszkają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i/lub którym przyznano i/lub scedowano staje się niemiecki numer telefonu do obsługi.

  Lycamobile świadczy usługi wyłącznie zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego (TKG) oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Przepisy TKG dotyczące ochrony klienta obowiązują również wtedy, gdy nie ma do nich wyraźnego odniesienia.

  W OWU obowiązują następujące definicje:

  1. Warunki użytkowania: Warunki regulujące korzystanie przez Klienta z Produktów i Usług.
  2. Konto: Konto użytkownika usług mobilnych Lycamobile, które jest tworzone przez rejestrację i aktywację przez Lycamobile. Konto to służy do świadczenia usług, rozliczeń oraz administrowania danymi Klienta.
  3. Umowa: Warunki ogólne (OWU), instrukcja dołączona do karty SIM oraz obowiązujące taryfy publikowane przez Lycamobile, w tym oferty specjalne.
  4. Ceny: Taryfy, w szczególności ceny połączeń i oferty specjalne, na których mają opierać się usługi. Aktualne cenniki są dostępne i przeglądane na stronie www.lycamobile.de. Klient ma obowiązek zapoznać się z tymi cenami, patrz punkt 3.4.
  5. Klient: osoba fizyczna, firma lub korporacja, która tworzy lub aktywuje Konto Użytkownika w Lycamobile. W poniższych warunkach klient jest określany bezpośrednio jako „Ty” lub „Twój”.
  6. Dział Obsługi Klienta: Dział Lycamobile, z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów i Usług. Do działu obsługi można dotrzeć na różne sposoby:
   • Wybierz numer 322 ze swojej linii Lycamobile
   • Zadzwoń pod numer 069 1200 7322 z dowolnego innego numeru wewnętrznego lub kraju
   • Odwiedz nasza strone internetowahttp://www.lycamobile.de.
   • Napisz do nas na adrescs@lycamobile.de.
  7. Lycamobile: Lycamobile Europe Limited, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w
   Trzecie piętro, budynek Walbrook, 195 Marsh Wall
   Londyn E14 9SG, Wielka Brytania
  8. Sieć: sieć telekomunikacyjna, z której korzysta Lycamobile, aby świadczyć Ci Usługi.
  9. Dane osobowe: Dane osobowe, które przekazujesz Lycamobile lub które Lycamobile gromadzi, gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i przechowuje podczas świadczenia Usług przez Lycamobile. Dane te mogą obejmować np. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, dane połączeń, w tym dane o ruchu, dane geolokalizacyjne, dane dotyczące procesów doładowań konta, dane kart kredytowych i dane bankowe, dane dotyczące procesów rozliczeniowych, nagrania wiadomości głosowych, kopie wiadomości e-mail, w tym Twój adres e-mail Działu obsługi i zapisy Twoich zapytań.
  10. Polityka prywatności: Zasady opisujące sposób, w jaki Lycamobile gromadzi, gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe. Aktualna polityka jest dostępna pod adresemhttp://www.lycamobile.de.
  11. Produkty: Karta SIM Lycamobile i Voucher doładowania oraz wszelkie inne produkty, w tym artykuły promocyjne, oferowane przez Lycamobile.
  12. Usługi roamingowe: Usługi telefonii komórkowej, z których korzystasz, korzystając z usług poza Niemcami za pośrednictwem swojego łącza.
  13. Usługi: Usługi telefonii komórkowej świadczone przez Lycamobile, takie jak telefonia głosowa, wiadomości tekstowe i usługi transmisji danych, wiadomości głosowe, a także usługi takie jak identyfikacja dzwoniącego, ukryty numer, usługi doładowań, usługi roamingowe i usługi działu obsługi.
  14. Karta SIM: przedpłacona i aktywowana karta, która zawiera mikroprocesor i umożliwia dostęp i korzystanie z Usług Lycamobile poprzez włożenie karty SIM do kompatybilnego telefonu komórkowego GSM.
  15. Usługa doładowania: Usługa, z której korzystasz w celu doładowania konta użytkownika kredytem, ​​na przykład za pomocą kuponu doładowania, doładowania online lub automatycznego procesu doładowania.
  16. Kupon doładowania: Wielofunkcyjny kupon (w formie fizycznej lub elektronicznej) zawierający kod, który umożliwia dostęp i korzystanie z Usług Lycamobile za pomocą zakupionego kredytu.
 2. Usługi Lycamobile:

  1. Lycamobile udostępni Użytkownikowi Usługi Komórkowe za pośrednictwem własnej sieci oraz sieci jednego lub większej liczby innych operatorów. Dostępność sieci wynosi 97% liczona w ciągu roku kalendarzowego. Sieć może czasami być niedostępna z powodu wymaganej konserwacji, zmian, aktualizacji, sytuacji awaryjnych lub z powodów mających na celu ochronę sieci. Z tych powodów usługi mogą nie być dostępne, chociaż te szczególne przypadki nie są objęte dostępnością.
  2. Telefonia komórkowa jest formą komunikacji bezprzewodowej i działa w oparciu o transmisję częstotliwości radiowych i sygnałowych. Na transmisję takich częstotliwości radiowych i sygnałowych mogą mieć wpływ przeciążenia sieci spowodowane dużą liczbą połączeń lub wiadomości tekstowych lub ilością przesyłanych danych.
  3. Na transmisję częstotliwości radiowych i sygnałowych może również wpływać lokalizacja stacji bazowych, przeszkody, takie jak budynki lub przejścia podziemne, oraz inne czynniki zewnętrzne, takie jak warunki geograficzne lub atmosferyczne. Ponadto na usługi może mieć wpływ wybrany telefon komórkowy.
  4. Dostępność i jakość usług roamingowych uzależniona jest od zawartych umów roamingowych pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi operatorami sieci. W tym zakresie Lycamobile nie ma kontroli nad tymi umowami roamingowymi ani nad jakością uzgodnioną między dostawcami.
  5. Z powodów określonych powyżej Lycamobile nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów lub nieprzerwana (pod względem dostępności, jakości i zasięgu) w dowolnym miejscu i czasie, że Usługi będą odpowiednie do Twoich potrzeb lub w pełni zabezpieczone przed nieautoryzowanym podsłuchem.
  6. Lycamobile dołoży wszelkich starań, aby wszelkie zakłócenia były jak najmniejsze; Lycamobile nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn zakłóceń wymienionych powyżej. Należy wyjaśnić, że nie ma to zastosowania w przypadku zamiaru.
  7. Z kartą SIM powiązany jest kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) i kod PUK (osobisty klucz odblokowujący). PIN i PUK nigdy nie mogą być trzymane razem. Podejmą wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zachować poufność Twojego kodu PIN i PUK. Ponosisz odpowiedzialność za każde nieuczciwe lub w inny sposób niewłaściwe użycie karty SIM lub konta, jeśli celowo lub przypadkowo ujawniłeś swój kod PIN lub PUK innej osobie lub przeniosłeś swoją kartę SIM.
  8. Nasz dział serwisowy może dostarczyć Ci informacji od innych dostawców usług bezprzewodowych, z którymi mamy umowy roamingowe lub dotyczące użytkowania.
 3. Zawarcie umowy: Umowa ramowa i użytkowanie na podstawie indywidualnych przypadków

  1. Lycamobile zawiera z Klientem umowę ramową. Daje to klientowi ogólne prawo do korzystania z usług Lycamobile. Niniejsza umowa ramowa wchodzi w życie, gdy klient prawidłowo zarejestruje się do usługi na portalu internetowym Lycamobile, a Lycamobile zaakceptuje rejestrację klienta i ofertę zawarcia umowy, przesyłając dane dostępowe lub w inny odpowiedni sposób. W przypadku, gdy klient nie uzyskał żadnego kredytu lub okres ważności kredytu upłynął, umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  2. Korzystanie z poszczególnych płatnych usług Lycamobile do połączeń wychodzących lub podobnych usług jest uzależnione od zawarcia przez klienta umowy ramowej („zarejestrowania się”) i dla każdej usługi płatnej (np. połączenia wychodzące/SMS/transmisja danych itp.) .) na podstawie umowy indywidualne korzystanie następuje „na zasadzie indywidualnej”. Ta indywidualna umowa na podstawie umowy ramowej ma miejsce, gdy klient żąda usługi (oferty), a Lycamobile ją świadczy (akceptacja). Każda pojedyncza umowa kończy się wraz ze świadczeniem odpowiedniej usługi. Stosunek umowny można więc porównać do zawarcia umowy z „zamkniętym call-by-call” znanym z telefonii konwencjonalnej (call-by-call z uprzednim powiadomieniem). Cecha szczególna polega na rozliczaniu i opłacaniu płatnych usług, ponieważ są one opłacane z góry („prepaid") poprzez nabycie kredytu. Korzystanie z poszczególnych płatnych usług Lycamobile do połączeń wychodzących lub podobnych usług zależy od klienta zawarł umowę ramową („jest zarejestrowany”) i dla każdej usługi płatnej (np. połączenia wychodzące/SMS/transmisja danych itp.) zawierana jest umowa na indywidualne korzystanie „indywidualnie”. Ta indywidualna umowa na podstawie umowy ramowej ma miejsce, gdy klient żąda usługi (oferty), a Lycamobile ją świadczy (akceptacja). Każda pojedyncza umowa kończy się wraz ze świadczeniem odpowiedniej usługi. Stosunek umowny można więc porównać do zawarcia umowy z „zamkniętym call-by-call” znanym z telefonii konwencjonalnej (call-by-call z uprzednim powiadomieniem). Cechą szczególną jest rozliczanie i płatność płatnych usług, ponieważ są one opłacane z góry („prepaid”) poprzez nabycie kredytu.
  3. Korzystanie z usług płatnych wymaga uprzedniego nabycia przez klienta kredytu, który uprawnia go w rozumieniu umowy ramowej do korzystania z usług płatnych na zasadzie indywidualnej („na zasadzie indywidualnej” ) w cenniku właściwym dla zawarcia umowy na tę indywidualną usługę. Opłaty należne w ten sposób zostaną potrącone z ważnego salda kredytowego (więcej informacji na temat rozliczeń i okresu ważności znajduje się w sekcjach 4 i 5).
  4. Obowiązujące taryfy za płatne poszczególne usługi są publikowane na stronie internetowej Lycamobile. Klient ma obowiązek samodzielnego informowania się o obowiązujących taryfach. Alternatywnie Lycamobile może, według własnego uznania, wdrożyć procedurę, w której obowiązujące taryfy zostaną podane klientowi przed rozpoczęciem połączenia lub Lycamobile poinformuje o cenach w inny odpowiedni sposób (np. SMS-em). Dopóki Lycamobile nie wprowadzi takiej procedury, klient pozostaje odpowiedzialny za samodzielne zapoznanie się z obowiązującymi cenami.
 4. Karta SIM, konto i dezaktywacja

  1. Karta SIM służy do włożenia jej do kompatybilnego telefonu komórkowego GSM. Po włożeniu karty SIM i utworzeniu lub aktywacji konta będziesz mógł korzystać z usług Lycamobile.
  2. Karta SIM pozostaje wyłączną własnością Lycamobile. Dlatego należy odpowiednio przechowywać kartę SIM, aby jej nie zgubić ani nie uszkodzić. Lycamobile bezpłatnie wymieni kartę SIM tylko wtedy, gdy stanie się ona niezdatna do użytku z powodu wadliwego projektu lub wykonania. Lycamobile może obciążyć Cię opłatą za wymianę karty SIM, jeśli jesteś odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie karty SIM, na przykład jeśli ktoś ukradł Twoją kartę SIM. Jesteś odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie Lycamobile o każdej utracie, uszkodzeniu, kradzieży, niewłaściwym użyciu lub nieautoryzowanym użyciu Twojej karty SIM. Informujemy, że z chwilą dokonania doładowania tracisz prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość (porównaj na końcu).
  3. Jeśli nie wykonasz połączenia, nie wyślesz wiadomości tekstowej lub danych przez ponad sto osiemdziesiąt (180) dni od rejestracji lub aktywacji konta lub ostatniego korzystania z którejkolwiek z Usług (w zależności od tego, co nastąpi później), ani doładowania konta saldo, Lycamobile wyśle ​​Ci wiadomość tekstową z informacją, że Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana. Lycamobile zapewni Ci dodatkowe dwadzieścia osiem (28) dni od wysłania wiadomości tekstowej na wykonanie połączenia, wysłanie wiadomości tekstowej, przesłanie danych lub doładowanie portfela.
  4. Jeśli wykonasz połączenie, wyślesz SMS-a, prześlesz dane lub doładujesz portfel w ciągu tych dodatkowych dwudziestu ośmiu (28) dni, Twoja karta SIM pozostanie aktywna i będziesz mieć dostęp do Usług.
  5. Jeśli nie wykonasz połączenia, nie wyślesz SMS-a, nie prześlesz danych ani nie doładujesz portfela przez dodatkowe dwadzieścia osiem (28) dni, Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana. Jeśli Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana, Twój osobisty numer telefonu zostanie przekazany innemu klientowi (chyba, że ​​odpowiednio powiadomiłeś nas o swojej prośbie o przeniesienie).
  6. Wszystkie doładowania po 5 sierpnia 2014 wygasają po 90 dniach od daty doładowania. Pamiętaj, że nie ma to wpływu na Twoje saldo kredytowe przed 08.05.14.
 5. usługi doładowań

  1. Usługi są usługami przedpłaconymi. Musisz wcześniej uzupełnić saldo. Koszt korzystania z Usług zostanie następnie odjęty od Twojego salda. Nie wystawiamy na to faktury ani paragonu. Stan swojego aktualnego salda możesz sprawdzić dzwoniąc do działu obsługi. Twoje prawa zgodnie z § 45i, 45j TKG pozostają nienaruszone.
  2. Płacisz, doładowując saldo za pomocą usługi doładowań Lycamobile. Z usługi doładowania możesz skorzystać w dowolnym momencie po rejestracji lub aktywacji konta.
   Saldo konta można uzupełnić na kilka sposobów:
   • Możesz kupić kupon doładowania od dowolnego sprzedawcy uczestniczącego w programie i aktywować kod, postępując zgodnie z instrukcjami na kuponie. Możesz również aktywować ten kod za pomocą usługi doładowania online.
   • Alternatywnie możesz zarejestrować się online w Lycamobile, kupić doładowanie online i aktywować kod za pomocą usługi doładowania online.

   Możesz zarejestrować się w Lycamobile online, zarejestrować się w „MyLycamobile” i wybrać automatyczne doładowanie.

   (Video) Gdzie kupić kartę SIM Heroo Mobile

  3. Jeśli zwiększysz swoje saldo lub dokonasz doładowania w ciągu stu osiemdziesięciu (180) dni po rejestracji lub aktywacji konta lub od ostatniego korzystania z Usług (licząc od późniejszego zdarzenia), kwota ta stanie się Twoim poprzednim saldem zostanie przyznana.Jeśli zwiększysz swoje saldo lub dokonasz doładowania w ciągu stu osiemdziesięciu (180) dni od rejestracji lub aktywacji konta lub od ostatniego korzystania z Usług (liczone od późniejszego zdarzenia), kwota zostanie zaksięgowane na Twoim bieżącym saldzie.
  4. Kredyt można wykorzystać wyłącznie na usługi Lycamobile. Jeśli masz kredyt, który składa się z kredytu, który zapłaciłeś, oraz darmowego kredytu, który został Ci przyznany na przykład w ramach promocji sprzedaży lub kampanii reklamowych, podstawową zasadą jest to, że podczas korzystania z naszych usług, opłacony kredyt jest zużywany w pierwszej kolejności. Na Twoje żądanie wypłacony, ale niewykorzystany kredyt zostanie Ci zwrócony, jeśli umowa zostanie rozwiązana. Wypłata darmowego kredytu nie następuje.
  5. Od salda nie będą naliczane żadne odsetki. Jeśli ta osoba (lub inna osoba, którą możesz przypisać) korzysta z naszych Usług (np. połączenie, wiadomość tekstowa lub transmisja danych), Twoje saldo zostanie obciążone według odpowiednich stawek w zależności od usługi lub miejsca docelowego
  6. Ważność karty doładowania wygasa zgodnie z informacją na karcie.
 6. Warunki korzystania

  1. Zgadzasz się na używanie karty SIM z kompatybilnym telefonem komórkowym GSM. Ponadto zgadzasz się nie korzystać z żadnych funkcji ani nie uruchamiać żadnych aplikacji, które mogą zmienić fizyczną lub logiczną strukturę systemów Lycamobile i/lub używanych sieci.
  2. Zgadzasz się, że ani Ty, ani żadna inna osoba, którą możesz przypisać, nie będziesz używać Twojej karty SIM ani Usług w następujący sposób:
   • oszukańcze lub w związku z przestępstwem,
   • angażować się w jakąkolwiek niezamówioną komunikację lub przechowywać lub przekazywać treści, które są obraźliwe, obelżywe, nieodpowiednie, zniesławiające, obsceniczne, grożące, irytujące, wulgarne, naruszające prywatność, naruszające prawa autorskie lub w inny sposób niezgodne z prawem,
   • świadomie i dobrowolnie powodować irytację, dyskomfort lub nadmierny niepokój innej osoby,
   • wykonać obelżywe, obraźliwe, nieodpowiednie, zniesławiające, obsceniczne lub zawierające groźby połączenie z działem obsługi,
   • rozprzestrzeniania wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, korzystania z Usług w sposób zagrażający bezpieczeństwu i działaniu sieci lub mogący spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia,
   • korzystania z urządzeń nieprzeznaczonych do użytku z siecią, w szczególności z budek SIM i bramek SIM,
   • do wykonywania połączeń do usług abonenckich, usług telefonicznych lub takich abonentów, którzy płacą za połączenia lub przekazują je osobom trzecim i/lub w inny sposób wykorzystują nasze Usługi w celach komercyjnych,
   • sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy.
  3. Jeśli naruszysz punkt 6.2, Lycamobile może, bez uprzedniego ostrzeżenia i ze skutkiem natychmiastowym, zawiesić całość lub część Usług i/lub wypowiedzieć niniejszą Umowę. Jeśli Lycamobile rozwiąże Umowę z któregokolwiek z tych powodów, Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana.
   Jeśli Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana, Twój osobisty numer telefonu zostanie przekazany innemu klientowi (chyba, że ​​poinformujesz nas z wystarczającym wyprzedzeniem o chęci przeniesienia go) i nie będziesz mieć dostępu do Usług.
  4. Wraz z aktywacją karty SIM, zakupem bonu doładowania lub innego rodzaju doładowania, jesteś prawnie zobowiązany do podania swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz do przekazania nam niezbędnych informacji , np. o karcie kredytowej lub danych bankowych. Jeśli Lycamobile odkryje, że jakiekolwiek Twoje dane są nieprawidłowe, mamy prawo, bez uprzedniego ostrzeżenia i ze skutkiem natychmiastowym, zawiesić całość lub część Usług i/lub wypowiedzieć niniejszą Umowę.Jeśli Lycamobile rozwiąże Umowę z któregokolwiek z tych powodów, Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana. Jeśli Twoja karta SIM zostanie dezaktywowana, Twój osobisty numer telefonu zostanie przekazany innemu klientowi (chyba że poinformujesz nas wystarczająco o chęci przeniesienia go) i nie będziesz mieć dostępu do żadnych Usług.
  5. Lycamobile zastrzega sobie prawo, według własnego uznania (i bez uprzedniego powiadomienia), do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niektórych stron internetowych i usług w swojej sieci, w tym usług Voice over Internet Protocol („VoIP”). Jeśli Lycamobile podejmie decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu dostępu w wyniku niniejszego paragrafu, otrzymasz wiadomość, że odbiór Witryny lub Usługi jest „Niedostępny”.
 7. Prywatność i dane osobowe

  1. Lycamobile będzie gromadzić, gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  2. Lycamobile wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem.
  3. Lycamobile będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe zebrane od Ciebie lub uzyskane w ramach świadczenia usług oraz w razie potrzeby wymieniać je z innymi dostawcami. Obejmuje to informacje o połączeniach głosowych, wiadomościach tekstowych lub transmisji danych oraz położenie geograficzne telefonu komórkowego GSM („Dane lokalizacji”) w następujących celach:
   • dostarczać Ci produkty i usługi,
   • administrowania Twoim kontem przez dział obsługi klienta,
   • dostarczać Ci informacji np. o błędach w sieci,
   • w celu zapobiegania lub wykrywania nadużyć,
   • w celu spełnienia obowiązujących obowiązków prawnych.

   Jeśli wyrazisz na to zgodę, Lycamobile będzie również wykorzystywać Twoje dane do celów badania rynku oraz tworzenia profilu Twoich zachowań związanych z użytkowaniem i preferencji zakupowych.

  4. Za Twoją zgodą Lycamobile będzie monitorować i przechowywać Twoje rozmowy z działem obsługi. Może to mieć na celu zapewnienie jakości, ulepszenie Usług, spełnienie żądań organów rządowych lub organów ścigania lub wykrycie oszustwa.
  5. Lycamobile, jeśli poprosisz o to na piśmie, dostarczy Ci wyciąg z przechowywanych przez nas danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym. Twoim obowiązkiem jest powiadomić Lycamobile o wszelkich zmianach swoich danych. Możesz również zażądać sprostowania swoich danych osobowych. W zakresie dozwolonym przez prawo Lycamobile usunie Twoje dane osobowe na Twoje żądanie.
  6. O ile nie wyrazisz sprzeciwu wobec poniższej procedury, zastosowanie mają następujące zasady: Skontaktujemy się z Tobą w celu porady dotyczącej uzgodnionej usługi i podobnych usług, przesłania informacji o liczbie dokonanych ustaleń lokalizacji dla usług z dodatkowymi świadczeniami, reklamowania nasze własne podobne i porównywalne oferty oraz informacje o indywidualnym żądaniu połączenia innego użytkownika za pośrednictwem Twojego numeru telefonu lub adresu pocztowego, w tym adresu elektronicznego, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy w ramach istniejącej relacji z klientem, wysyłając wiadomości tekstowe lub graficzne na telefon lub adres pocztowy (także elektroniczny adres pocztowy). Wyraźnie zwracamy uwagę na to użycie i prawo do sprzeciwu w przypadku przydzielenia numeru telefonu. Przy każdej nowej wiadomości będziemy Cię również osobno informować o prawie do sprzeciwu wobec tego powiadomienia.W celu sprzeciwu wobec tego kontaktu wyślij swój sprzeciw pocztą na adresDział obsługi klienta
   Lycamobile Germany GmbH
   Mainzer Landstr. 349
   60326 Frankfurt

   lub pocztą elektroniczną na adres:anuluj subskrypcję@lycamobile.de.

   Jeśli wyrazisz na to zgodę, Lycamobile i inne spółki z Grupy Lyca skontaktują się z Tobą telefonicznie, pocztą, e-mailem lub SMS-em, aby poinformować Cię o produktach lub usługach Lycamobile lub innych spółek z Grupy Lyca, w tym o specjalnych ofertach lub promocjach, które mogą interesują Cię. Jeżeli nie życzą sobie Państwo kontaktu w ten sposób lub otrzymywania takich informacji, mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.W tym celu można skontaktować się z działem obsługi klienta lub wysłać e-mail poczta doanuluj subskrypcję@lycamobile.deod Ciebie.

 8. Obciążenie

  1. O ile nasze zobowiązanie wobec użytkownika końcowego do zrekompensowania strat finansowych nie jest oparte na umyśle, odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnej kwoty 12 500 EUR na użytkownika końcowego. Jeżeli odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w wyniku jednolitego działania lub jednolitego zdarzenia powodującego szkodę wobec kilku użytkowników końcowych i nie jest to oparte na zamiarze, wówczas oprócz maksymalnej odpowiedzialności w wysokości 12 500 euro na użytkownika końcowego, odpowiedzialność odszkodowawcza w całości jest ograniczona do maksymalnie 10 milionów euro. Jeżeli Twoje roszczenie zostanie zredukowane do mniej niż 12 500 EUR w wyniku tego ograniczenia ze względu na łączną sumę kilku wypłat odszkodowawczych, to zmniejszenie to jest proporcjonalne do sumy wszystkich roszczeń odszkodowawczych do maksymalnego limitu (10 mln EUR). Niniejsze oświadczenie nie dotyczy roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane zwłoką w wypłacie odszkodowania.Ponadto Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które poniesiesz, jeśli takie szkody lub straty są pośrednie lub nie są przewidywalnym skutkiem działania naruszenia przez nas; Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie ponosi winy lub w zakresie, w jakim przyczyniłeś się do szkody lub straty.
  2. Jeśli Twoja karta SIM zostanie zgubiona, skradziona lub podejrzewasz, że jest używana w sposób oszukańczy lub nadużycie, musisz natychmiast powiadomić nasz dział obsługi. Odpowiedzialność za korzystanie z karty SIM wygasa tylko wtedy, gdy możesz udowodnić, że nie ponosisz za to odpowiedzialności. Zazwyczaj obowiązuje następująca zasada: Jeśli nie poinformujesz niezwłocznie naszego działu obsługi o utracie karty, odpowiadasz za wszelkie opłaty powstałe w wyniku użytkowania – niezależnie od tego, czy sam je spowodowałeś, czy ktoś inny.
  3. Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności, jeśli sprzedawca nieprawidłowo aktywuje Twoją kartę SIM lub kupon doładowania lub nieprawidłowo przetworzy jakąkolwiek płatność. W takich przypadkach należy skontaktować się z danym sprzedawcą i poprosić o zwrot kwoty.
  4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, oszustwa ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy prawa (np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt).
  5. Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika i nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie usług i produktów, których przyczyny są spowodowane siłą wyższą (taką jak między innymi klęska żywiołowa, spór zbiorowy, wojna (niezależnie od tego, czy lub nie), niepokoje społeczne, akty terroryzmu, akty rządu, jakiejkolwiek innej władzy lub organu lokalnego lub decyzja właściwego sądu.Powody te są znane jako „Działania siły wyższej”.
 9. Zmiany Umowy

  1. Lycamobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach z ważnych powodów prawnych lub regulacyjnych lub w wyniku rozwoju produktów i usług, w uzasadnionym zakresie. Może również zaistnieć konieczność zaprzestania świadczenia wszystkich usług, ponieważ nie są one ekonomiczne lub nie nadają się do zastosowania dla Ciebie lub dla nas, lub z powodu zmiany dokonanej przez naszych dostawców sieci. Ponadto, bez uszczerbku dla innych praw, jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do zmiany cen w taki sposób, aby przenieść wzrost kosztów. Lycamobile oznaczy jako takie zmiany cen dokonane według własnego uznania na mocy niniejszej klauzuli.
  2. Prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z możliwymi zmianami. Zmiany w naszych taryfach zostaną odzwierciedlone w cennikach. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek zmianę zgodnie z punktem 9.1, który jest integralną częścią Umowy, możesz wypowiedzieć Umowę lub po prostu zaprzestać korzystania z Usług lub dokonywać dalszych doładowań. Jeśli jednak będziesz nadal korzystać z Usług lub doładowywać swoje saldo, niniejszym zgadzasz się na zmiany. Prawo to nie istnieje, jeżeli ceny zgodnie z punktem 3.4. być dostosowane.
  3. Jeśli będziemy musieli powiadomić Cię o zmianie zgodnie z punktem 9.1 lub z jakiegokolwiek innego powodu, opublikujemy tę zmianę na naszej aktualnej stronie internetowej, wyślemy Ci wiadomość tekstową lub zostawimy wiadomość głosową z numerem telefonu do nagranej wiadomości, lub powiadomimy Cię e-mailem, telefonicznie, pocztą lub e-mailem.
 10. Przepisy ogólne

  1. Jeśli masz skargę lub pytanie dotyczące naszych produktów lub usług, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi, jak opisano w sekcji 1.6.Możesz również skorzystać z procedury arbitrażowej Federalnej Agencji ds. Sieci (BNetzA), patrz sekcja 47a TKG.
  2. Brak lub opóźnienie ze strony Lycamobile lub Klienta w egzekwowaniu jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody w dalszych działaniach.
  3. Jeżeli klauzula lub postanowienie jest częściowo lub całkowicie prawnie lub faktycznie nieważne lub niewykonalne, dotyczy to wyłącznie danego postanowienia. Pozostałe klauzule i postanowienia pozostają nienaruszone pod względem ważności i wykonalności.
  4. Lycamobile jest uprawniona do przeniesienia umowy na spółkę stowarzyszoną w rozumieniu § 15 AktG. Alternatywnie Lycamobile może przenieść umowę na dowolną firmę, pod warunkiem, że Lycamobile poinformuje klienta o osobie przejmującej przed przeniesieniem i poinformuje klienta o przyznanym mu w takim przypadku prawie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od zawiadomienie w formie pisemnej lub tekstowej na wskazany adres. Przed takim powiadomieniem i wygaśnięciem okresu wypowiedzenia Klienta żadne przeniesienie nie będzie skuteczne.
  5. Niniejsza Umowa podlega prawu niemieckiemu, a sądy niemieckie mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami związanymi z niniejszą Umową.

Uwaga przepisy dotyczące sprzedaży na odległość:

(Video) Starship robi bum, AI sprzedaje nudesy, a x-kom tłumaczy ministra - teleMIX odc. 3

Zasady anulowania umów zawieranych na odległość
Jeśli klient korzysta z usług jako konsument i przesłał swoje zamówienie za pomocą tak zwanych środków komunikacji na odległość (np. telefon, faks, e-mail, formularz internetowy), mają zastosowanie następujące prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy przy zakupie usług

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Najpóźniej od powiadomienia o tej polityce anulowania po zawarciu umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonegoWzór formularza odstąpienia od umowyużywać, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(Video) ☞ LIVE ☜ Jeździmy po Niemczech☞ Luźno i na wesoło ☞ Czytaj opis ☞

Rezygnację należy przesłać na adres:

Dział obsługi klienta
Lycamobile Germany GmbH
Mainzer Landstr. 349
60326 Frankfurt

lub pocztą elektroniczną na adres:
cs@lycamobile.de

lub telefonicznie pod numerem:
069 1200 7322

(Video) Transfer uang dari Polandia ke Indonesia dengan mudah dan murah

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa do anulowania w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)
Lycamobile Europe Limited, Dział obsługi klienta, Mainzer Landstr. 349, 60326 Frankfurt nad Menem,cs@lycamobile.de:
1. Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)
2. Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*).
3. Imię i nazwisko konsumenta(-ów).
4. Adres konsumenta(-ów)
5. Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
6. Data (*) Niepotrzebne skreślić

FAQs

What is the regulatory recovery fee for Lyca Mobile? ›

$33 Unlimited National Plan:

All website purchases, including auto-recharges, will be assessed a regulatory recovery fee of 5%.

What carrier is Lyca Mobile? ›

T-Mobile Network.

How to use recharge Lyca Mobile? ›

TOP UP YOUR BALANCE

You can buy Lyca Mobile top-up vouchers from your local retailer or online at www.lycamobile.it. The voucher will show a PIN either printed on it or underneath a scratch panel. To top up your balance using your Lyca Mobile in Italy either: Enter *131*PIN#, press send.

How to activate lyca? ›

6 Dial *137# + press Call to confirm the activation. 7 Turn ON your DATA and set up your APN details. To activate a bundle you need to dial the corresponding ACTIVATION CODE + press Call on your phone. Follow the prompts on the screen to complete the activation.

What is regulatory recovery charge? ›

The Regulatory Cost Recovery (RCR) appears on monthly billing statements for Business Voice, Video, and Ethernet customers. The RCR is neither government mandated nor a tax, but is assessed by Comcast to recover certain federal, state, and local regulatory costs.

What is regulatory response fee? ›

Regulatory Response Fee: DoorDash may charge this fee when a local or state regulation leads to increased operating costs for DoorDash. (For example, a local regulatory authority may temporarily cap the fees we may charge restaurants for operating on the DoorDash platform.)

Can I use lyca sim in usa? ›

At Lyca Mobile, you can connect with your loved ones anywhere within United States at affordable rates. Take advantage of our talk & text plans that also come with 4G LTE data - stay connected always with Lyca Mobile!

Is lyca a good network in usa? ›

It has a Trustpilot rating of 4.65 out of 5, which is significantly better than larger, household-name networks. To get in touch with Lyca Mobile's multilingual customer service team, call them on 0207 132 0322, or 322 if you have a Lyca Mobile number.

Is LYCA a good provider? ›

If you want a provider that will allow you to make cheap calls abroad as well as plenty of calls, texts and data to use in this country for an affordable monthly price, then Lycamobile is a good bet.

Does lyca mobile expire? ›

We automatically deactivate SIM cards if you do not use them to make a call or send a text for more than 90 days.

What is the SIM code for Lycamobile? ›

You can either enter “0000” or “1234”.

Is lyca prepaid? ›

Founded in 2006. Lycamobile is a solution for those who want to connect back home.

How do I know if my LYCA SIM is active? ›

To check if your Lycamobile SIM is active simply dial any of the codes we mention in this article (*221#, *137#*, *321#). If the SIM is active it will generate a message for you. If it is not active an error message will display on your screen. Dial *221# to see your Lycamobile credit balance.

Do you have to activate Lycamobile? ›

While it is not mandatory to register your details, we would strongly recommend you do.

How do I check my Lyca balance? ›

Dial *131# from your handset. Call the Automated Voice Response on 321 from your Lyca Mobile phone. To get balance information through text, dial *131# (or 94#) and hit enter.

What is an example of a regulatory fee? ›

More Definitions of Regulatory fee

This includes business and occupation license fees; animal license and control fees; building and land use permit fees; and any other fee for permits/licenses issued as a requirement of law.

Why am I getting charged extra on my phone bill? ›

Your phone bill may include charges outside of your monthly plan for example if you've upgraded, added another line to your account, called a premium number or had a one-off or partial charge. VAT charges and deposits may also show on your phone bill.

What is delinquent processing fee? ›

Delinquent fees means the fees imposed on a Customer by the District for failure to remit any rates, fees or charges when due.

What is regulatory amount? ›

The asset transfer amount approved by the Governmental Authority, whether equal to the Transfer Amount or some other amount, shall be referred to as the "Regulatory Amount".

How are FCC regulatory fees paid? ›

Online - This is the easiest way to pay annual regulatory fees, outstanding bills from the FCC, or application fees for electronically filed applications. Pay by credit card or debit from a bank account. FCC Form 159 - This form is used to accompany payments by check, as well as to effectuate wire transfer.

Why did I get a $9.99 charge from DoorDash? ›

It's possible that they used your card to place an order with their own account. If the bank statement says DoorDash DashPass or DashPass then it is a charge for our subscription service. You can verify the same by opening Manage DashPass Banner and check Billing History.

Does Lycamobile have 5G in USA? ›

Go with JZN Market and LycaMobile for Fast Reliable Service in the U.S. From one of the largest prepaid carriers in world, running on one the U.S.'s largest 5G network, you will enjoy fast reliable 4G LTE / 5G data that covers just about everywhere in the U.S. with speeds that are nearly twice as fast as the ...

Can a foreigner get a sim card in USA? ›

Can I get a sim card in the USA? You can buy a sim card in the US, simply picking one up from a store when you land in the US.

How do I keep my Lycamobile number? ›

Port SIM
 1. Give us a Porting Authorisation Code (PAC) to keep your current number. To get your PAC unique code, text PAC to 65075 from your current network number.
 2. Get your Lycamobile SIM.
 3. Fill out our Online Porting Form below and your existing mobile number will be moved to your Lycamobile SIM within 2 working days.

Which is best SIM card in USA? ›

Top 6 Best SIM Cards Compared
 • #1 AT&T Prepaid SIM.
 • #2 Verizon 3-in-1 Postpaid/Prepaid SIM.
 • #3 SpeedTalk Mobile Preloaded SIM.
 • #4 Cricket Wireless Prepaid SIM Card Kit.
 • #5 SpeedTalk Mobile SmartWatch SIM.
 • #6 T-Mobile Prepaid SIM Starter Kit.
Jan 24, 2023

Can I get a refund from Lycamobile? ›

We will not provide any refund for any plans purchased UNLESS no service has been used. If you change your mind within 24 hours of the purchase of a plan & allowance not used, you may request a refund OR change it to a different plan by calling our customer service.

Which mobile network is best in USA? ›

Verizon

Who owns lyca? ›

Is T-Mobile and Lycamobile the same? ›

Lycamobile is an MVNO that operates on T-Mobile's network. Network speeds are equivalent to T-Mobile's. Lycamobile specializes in offering phone plans that are geared towards those that have a need for international calling and texting.

What is the Lycamobile controversy? ›

Since its launch in the Netherlands in 2006, Lycamobile has reached more than 15 million pay-as-you-go customers worldwide. In 2016, nearly twenty Lycamobile employees were arrested in France, with about half of them charged with money laundering.

What is lyca * 139 * 9999? ›

Normally we will keep your number for 120 days if you do not use our service. However, you may also keep your Lycamobile number for up to 1 year without using our service. Just dial *139*9999# from your Lycamobile and follow the instructions on the screen.

How long can I keep my Lycamobile number? ›

Keep my Lycamobile number

Lycamobile will provide your PAC code (Porting Authorisation Code) either by SMS text message, email, over the phone if you contact them directly, or through an online Lycamobile login. A PAC number is valid for 30 days.

Is Lycamobile monthly? ›

Unlimited Data, Talk & Text Prepaid Monthly Plans - Lyca Mobile USA.

Is Lycamobile CDMA or GSM? ›

With Lycamobile using the T-Mobile network, which is a GSM network — you should expect compatibility with most newer unlocked GSM phones. Lycamobile states that you will be able to use any phone that is compatible with “internationally recognized GSM standards.”

Is Lycamobile to Lycamobile free? ›

Lycamobile is available in 23+ countries. Tell your friends and family to join Lycamobile and start talking to other Lycamobile users for free.

Does iPhone 13 have a SIM card? ›

iPhone 13 models and earlier also have a SIM tray for a nano-SIM card—you can use a nano-SIM card from a carrier. iPhone 13 models support Dual eSIM. You can set up a cellular data plan with an eSIM with certain iPad models.

What is lyca unlimited? ›

Get unlimited Oz minutes and texts, and 98.8% 3G and 4G coverage - all with no contract and no hidden charges.

Is Lycamobile T mobile or AT&T? ›

Lycamobile is powered by T-Mobile 5G & 4G LTE wireless networks.

How to buy lyca data? ›

How to purchase a Lyca Mobile SIM
 1. Visit a Lyca Mobile retailer.
 2. Request a Lyca Mobile SIM card.
 3. Show your ID.
 4. Insert and recharge your SIM.
 5. You're ready to go!

What should I do if my Lyca Mobile SIM is not working? ›

If the SIM is damaged, please call Customer Services on 322 where we will provide you with a brand new activated Lycamobile SIM and PUK number and help you transfer your old number to your new SIM within 24 business hours.

What is the PUK code for Lyca Mobile? ›

Your PUK code is displayed on the SIM card holder that came in your starter pack. Please keep it for safe keeping. If you have already joined My Lycamobile, you can also find your PUK code displayed there – click here to login.

What do you do if your SIM shows no service? ›

How to fix no service or signal on a Samsung or Android phone
 1. Restart your phone. ...
 2. Turn Airplane Mode on and off. ...
 3. Manually select your network providers. ...
 4. Double check your SIM card. ...
 5. Restore your phone to its factory settings.
Mar 24, 2022

How do I know when my LYCA bundle expires? ›

To find out how much usage you have left on your bundle, you can dial *137#. This will give you information about your bundle balance, expiry date, and other available bundle information, such as SIM only deals.

How do I renew my lyca bundle? ›

Most bundles can only be activated once every 30 days. You can either wait until your bundle expires (dial *137# to see its expiry date), add more data with a Data Bolt On or activate a different bundle.

What is cost recovery extension? ›

Cost Recovery: This is a term used by Extension to describe any costs that are recovered from non-appropriated sources. This would be any dollar, donations or savings that doesn't come from County State or Federal Funds.

What is AT&T regulatory cost recovery charge? ›

The Regulatory Cost Recovery Charge is a charge assessed by AT&T associated with payment of government imposed fees and to recover the costs of compliance with government imposed regulatory requirements. It may include costs incurred in prior years that are not yet fully recovered.

What is the operational compliance fee for cell phones? ›

The Operational Compliance Fee is a fee assessed by Consumer Cellular associated with payment of government imposed fees and to recover the costs of administering and complying with government requirements. This fee is not a customer tax or fee assessed by a government agency.

What are the three types of cost recovery? ›

Cost Recovery Methods: Depreciation, Amortization, and Depletion.

What is an example of cost recovery? ›

Imagine that Company A purchases equipment from Company B at $100,000. The cost of goods sold was $60,000. Company A chooses a payment method that lets him use recurring payments, paying $20,000 immediately, and $20,000 per annum over the next four years.

What does recovering cost mean? ›

Cost recovery, or the cost recovery method, refers to the means of recouping the cost of any expense. Cost recovery recognizes that recovering costs doesn't happen instantly, or even within the same year, and the cost recovery method makes allowances for this when it comes to balancing the books.

What is regulatory programs and telco recovery fee? ›

The combined Regulatory Programs and Telco Recovery Fee is a monthly recurring Fee that is applied to each line and, for customers on taxes and fees exclusive plans, appears as a separate charge in the T-Mobile Fees & Charges sections of your invoice.

Videos

1. Jak zrobić okno zakupowe dla usługi SMS Premium we wtyczce Fast Micro Pay
(Pracabezszefa.pl)
2. Gramy w SCP: THE ENDURANCE (✖‿✖)
(piofli)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 10/13/2023

Views: 5277

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.